Tag Archives: Cloudinary

Cloudinary – Best images CDN in Việt Nam

Cloudinary là một trang lưu trữ và chia sẻ ảnh. Họ hỗ trợ CDN thông qua các dịch vụ Akamai, Fastly and CloudFront CDN, giúp cải thiện tốc độ tải của trang web và trải nghiệm người dùng tổng thể. Với Cloudinary, bạn có thể chuyển đổi các hình ảnh trực tiếp thông qua WordPress […]